Reserveren

Beschikbaarheid

MDWDVZZ
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Januari 2023
MDWDVZZ
52
1
01
2
3
4
5
6
7
8
02
9
10
11
12
13
14
15
03
16
17
18
19
20
21
22
04
23
24
25
26
27
28
29
05
30
31
Februari 2023
MDWDVZZ
05
1
2
3
4
5
06
6
7
8
9
10
11
12
07
13
14
15
16
17
18
19
08
20
21
22
23
24
25
26
09
27
28
Maart 2023
MDWDVZZ
09
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
10
11
12
11
13
14
15
16
17
18
19
12
20
21
22
23
24
25
26
13
27
28
29
30
31
Available
Booked

Controleer hier of de vakantiebungalow op door u gewenste data beschikbaar is

mogelijkheden

  • Weekend  
  • Midweek  
  • Week        
  • vrijdagmiddag – maandagochtend
  • maandagmiddag – vrijdagochtend
  • vrijdagmiddag – vrijdagochtend

Reserveren

Gebruik het formulier op de contactpagina voor uw reserverings verzoek. Uw reservering is pas definitief nadat u onze schriftelijke bevestiging ontvangen heeft.

Prijzen

  • Uitchecken           10:00 uur
  • Inchecken             15:00 uur
  • Schoonmaakkosten 79 euro per reservering
  • Boekings-, linnen-, en verbruikskosten zijn inbegrepen

Huurvoorwaarden

1. Aanmelding/Boeking

1.1 De aanvaarding kan alleen plaatsvinden via verhuurder.
1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander deze overeenkomst aangaat (hierna te noemen Huurder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.3 Boekingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per internet gemaakt worden. Zowel mondeling als schriftelijk gemaakte boekingen zijn bindend.
1.4 De geboekte vakantiebungalow is voor maximaal 6 personen. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.5 De persoonsgegevens van alle personen die in het gehuurde zullen verblijven dienen in verband met veiligheid kenbaar te zijn en zullen bij boeking worden opgegeven door huurder.

2. Betalingsvoorwaarden en annulering

2.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient per omgaande een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 20% van de huursom.
2.2 Het restant van de huursom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door verhuurder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van betalingsverzuim. Verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van punt 2.5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
2.3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.
2.4 De huurder kan ten alle tijden de huurovereenkomst annuleren of veranderen of een vervangende huurder aanwijzen. Dit dient in elk geval schriftelijk te worden meegedeeld en nieuwe huurder dient te worden geaccepteerd door verhuurder.
2.5 De annuleringskosten zijn als volgt:
a. bij annulering tot 42 dagen (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de huursom;
b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de huursom;
c. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de huursom;
d. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle huursom.
2.6 Naamsverandering is kosteloos indien huiscode, huurperiode en het maximum aantal personen gelijk blijven. 2.7 De gepubliceerde huursom is exclusief een annuleringsverzekering. Huurder is derhalve zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dergelijke verzekering.

3. Verantwoordelijkheid huurder

3.1 De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades die door huurder of medehuurders veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf. De kosten die uit deze schades ontstaan zullen door de huurder worden vergoed.
3.2 De huurder is verplicht het huis in opgeruimde staat achter te laten.
3.3 Het is niet toegestaan in het gehuurde te roken.

4. Verantwoordelijkheid van verhuurder

4.1 Verhuurder is verantwoordelijk voor een juiste brochure en website beschrijving van het gehuurde.
4.2 Verhuurder heeft het recht het overeengekomen huurcontract te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Verhuurder zal huurder een alternatief van minstens gelijkwaardig voorstel aanbieden. Indien huurder hiermee niet akkoord gaat, dient deze dit binnen 3 dagen te melden. In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst op te zeggen. De huurder heeft in dat geval recht op restitutie of kwijtschelding van de huursom.
4.3 Verhuurder zal eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende overlast welke veroorzaakt wordt door huurder melden zodat huurder de mogelijkheid heeft om de overlast te verhelpen.
4.4 Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst terstond te ontbinden indien sprake is van herhaaldelijk ernstige overlast in het gehuurde. Huurder wordt toegang tot vakantiewoning geweigerd zonder aanspraak tot restitutie van de huursom.

5. Uitsluiting van verantwoordelijkheid

5.1 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor veranderingen die geen betrekking hebben op het huurobject, zoals bijvoorbeeld adviezen van waterschap in verband met kwaliteit van het zwemwater, plaatselijke tarieven/belastingen, weg- en andere bouwwerkzaamheden, enz.
5.2 In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Wanneer, buiten de schuld van verhuurder, de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de huurder recht op een gelijkwaardig of beter alternatief of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.
5.3 Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.
5.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die aan personen en/of bezittingen van personen worden toegebracht door gebruik van de in- en rondom het gehuurde aanwezige voorzieningen.

6. Klachten met betrekking tot het gehuurde/meldingsplicht

6.1 Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de gehuurde accommodatie dient u altijd direct te melden bij de verhuurder of het sleuteladres.
6.2 Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet u uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer een schriftelijk en gemotiveerd schrijven indienen bij verhuurder.
6.3 Een vroegtijdig vertrek, zonder verhuurder daarvan op de hoogte te hebben gebracht, of het zich niet houden aan punt 6.1 vrijwaart verhuurder van elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.

NederlandsFrançaisDeutschEnglish